14.948 άνεργοι σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλους φορείς μέσω ΕΣΠΑ

Για οκτώ μήνες θα προσληφθούν 14.948 άνεργοι σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπούς επιβλέποντες φορείς με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η Δράση μπορεί  να περιλαμβάνει και δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής, επιμορφωτικών σεμιναρίων, κ.λπ. με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης στην αγορά εργασίας, ενώ η συμμετοχή των ωφελουμένων σε αυτές καλύπτεται από το πρόγραμμα.  Εκτός από την καταπολέμηση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων με την αγορά εργασίας, η Δράση στοχεύει στην παραγωγή κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, αφού οι συμμετέχοντες άνεργοι θα απασχοληθούν σε έργα που επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους με βάση τις ανάγκες τους και στοχεύουν στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών, όπως στην εξυπηρέτηση πολιτών, τη συντήρηση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών και δημοτικών υπηρεσιών, τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και τη στήριξη της αγοράς εργασίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ