Έξι θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε η ΠΚΜ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ειδικότητες:

  • 1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • 2  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
  • 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Με Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄(C) Κατηγορίας
  • 2 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται, στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριμνας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη στην κα Κωνσταντοπούλου Ελένη-Αφροδίτη τηλ. επικοινωνίας 2313 319178 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00΄ – 13:00΄.

Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας – Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού , 26ης Οκτωβρίου 64 – Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη, υπόψη κ. Υφαντοπούλου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 319163 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των Διευθύνσεων της υπηρεσίας μας στις οποίες προκηρύσσονται οι θέσεις και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Θεσσαλονίκης και Βεροίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε
η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την προκήρυξη εδώ