ΑΣΕΠ: Προσλήψεις ΠΕ, ΔΕ στη Χαλκιδική

Προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στη Μονή Ιβήρων στο Άγιο Όρος, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τρεις μήνες με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και εφόσον επαρκούν οι διαθέσιμες πιστώσεις.

Ειδικότητες

ΠΕ Αρχαιολόγοι με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία (1 θέση)

ΔΕ Εργατοτεχνίτες με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές εργασίες και ελλείψει αυτών με εξειδίκευση σε οικοδομικές εργασίες (3 θέσεις)

Δείτε την προκήρυξη εδώ