Χαλάρωσαν τα κριτήρια δανεισμού των τραπεζών της Ευρωζώνης

Τα κριτήρια για τις χορηγήσεις επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες της Ευρωζώνης χαλάρωσαν στο πρώτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τραπεζικού δανεισμού που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης θεωρούν το σημερινό επίπεδο των πιστωτικών κριτηρίων τους πιο αυστηρό σε σχέση με αυτό που ίσχυε μετά το 2003. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2017, οι τράπεζες αναμένουν ότι θα γίνουν ελαφρά αυστηρότερα τα πιστωτικά κριτήρια για δάνεια σε επιχειρήσεις και θα μείνουν αμετάβλητα για τα στεγαστικά δάνεια.

Η χαλάρωση των συνολικών όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση νέων δανείων συνεχίσθηκε σε όλες τις κατηγορίες δανείων, κυρίως λόγω της περαιτέρω μείωσης των περιθωρίων κέρδους των τραπεζών. Η ζήτηση δανείων συνεχίσθηκε να αυξάνεται για όλες τις κατηγορίες τους. Τα αποθέματα, το κεφάλαιο κίνησης και το γενικό επίπεδο επιτοκίων ήταν σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν θετικά στη ζήτηση επιχειρηματικών δανείων στο πρώτο τρίμηνο. Η ζήτηση στεγαστικών δανείων συνέχισε να καθοδηγείται κυρίως από το χαμηλό γενικό επίπεδο επιτοκίων και τις ευνοϊκές προοπτικές για τη στεγαστική αγορά.