Διευθυντή ζητά η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη»

Πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή στην Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» επί θητεία, με θητεία ίση με την θητεία των μελών του Δ.Σ., ήτοι έως 31/08/2019, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης.

Απαραίτητα προσόντα

Για την επιλογή στη θέση του Διευθυντή, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω προσόντα:
1. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην διοίκηση επιχειρήσεων.
2. Πτυχίο Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
Διοικητικού – Οικονομικού.
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. Εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β)
υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Προθεσμία

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά καθώς και βιογραφικό σημείωμα. Η αίτηση με τα παραπάνω συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλεται στην έδρα της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης στην διεύθυνση Δημοκρατίας 25 Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57011 ( τηλ. 2310715241 και 2310715971), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης και συγκεκριμένα από 27/10/2017 έως και 6/11/2017.

Δείτε την προκήρυξη εδώ