Δήμος Θεσσαλονίκης: Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Με ποιο τρόπο θα μπορούν να συλλέγονται από όλους τους φορείς της Θεσσαλονίκης τα δεδομένα της πόλης, και πώς, μέσω της οπτικοποίησής τους, θα αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες προς όφελος των πολιτών; Πώς μπορεί να καταστεί δυνατός ο εξορθολογισμός των εσωτερικών υπηρεσιών του δήμου, προκειμένου, μέσω της αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής, να παρέχονται καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες; Πώς μπορεί να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των πολιτών σε έργα που αφορούν την ανάπλαση της πόλης, είτε αυτά εκτελούνται στο λιμάνι είτε σε δρόμους της πόλης; Με ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και οι ομάδες καινοτομίας θα μπορούν, μέσω των αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων, να αναπτύξουν τις δράσεις τους και να προβάλλουν το επιχειρηματικό τους προφίλ;

Απαντήσεις σε όλα αυτά, και σε ακόμα περισσότερα, δόθηκαν σήμερα στο δημαρχείο, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, με θέμα την παρουσίαση της ψηφιακής στρατηγικής του δήμου Θεσσαλονίκης.

«Οι πόλεις του 21ου αιώνα καλούνται να διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερο ρόλο, ο οποίος θα στοχεύει στην αλληλεπίδραση και σε σχέση με τους πολίτες των πόλεων, αλλά και σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις», σημείωσε ο αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών Νίκος Φωτίου, ο οποίος συμπλήρωσε: “Για την επίτευξη αυτής της αλληλεπίδρασης έχει εκπονηθεί ένας μακρόπνοος σχεδιασμός ανάπτυξης της ψηφιακής πολιτικής, με αρχή το σήμερα και κατάληξη το 2030, σχεδιασμός που υλοποιείται σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης, τα πανεπιστήμια και τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν. Στόχος είναι να αναδειχτεί ο μητροπολιτικός ρόλος της πόλης προκειμένου να καταστεί πραγματικότητα ο αμφίδρομος χαρακτήρας της: η ανάπτυξη, δηλαδή, ενός διαλόγου πόλης και πολιτών, ώστε οι πολίτες να γίνονται κοινωνοί των ζητημάτων της πόλης, και η πόλη, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της, να πληροφορεί τους πολίτες για θέματα που τους απασχολούν και να επιλύουν τα προβλήματά τους”.

“Για την επίτευξη αυτών των στόχων, πρώτο βήμα-εργαλείο είναι η προσέλκυση των απαραίτητων πόρων”, σημείωσε από τη μεριά της η αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Λίνα Λιάκου. “Αυτή είναι η βάση για την πραγματοποίηση της ανάπτυξης της ψηφιακής πολιτικής, πολιτικής από την πόλη προς τους πολίτες, και το αντίστροφο. Στόχος, με άλλα λόγια, είναι η διάχυση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών στην πόλη, προκειμένου να αναδειχτεί τόσο η επιχειρηματική όσο και η οραματική διάστασή της”.

Πώς θα επιτευχθεί αυτό; Μέσω των αξόνων και της στρατηγική για την ανάπτυξη της ψηφιακής πολιτικής που συνίστανται:

(α) στη διασύνδεση της πόλης με άλλες πόλεις

(β) στην αμφίδρομη σχέση πόλη-πολίτη

(γ) στην αξιοποίηση όλων των δεδομένων της πόλης

(δ) στη συμμετοχή διάσταση της πόλης

(ε) στην ανάπτυξη και αξιοποίηση όλης της διαθέσιμης ψηφιακής καινοτομίας