Δύο θέσεις εργασίας για οικονομολόγους στο ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης», που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Λαόπουλο Θεόδωρο, Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα για συνολικό διάστημα 12 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 42.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.