ΕΛΤΑ: Πρόσληψη 66 ατόμων σε Θεσσαλονίκη και Πιερία

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού εξήντα έξι ατόµων (δεκαεπτά  ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ, πέντε ΥΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ, δώδεκα ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και τριάντα δυο  ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ) όλοι πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης, ανακοίνωσαν τα ΕΛΤΑ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.