Επεκτείνεται η ευκαιρία σε άνεργους πτυχιούχους να κάνουν αίτηση στο ΕΣΠΑ

Το πρόγραμμα έληγε στις 15 Απριλίου, ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης στην καταληκτική ημερομηνία. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 32,5 εκατ. ευρώ και το ύψος των επιδοτήσεων που μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι φτάνει και τις 50.000 ευρώ. Σκοπός της δράσης που καλύπτει 100% τις δαπάνες των δικαιούχων είναι να ενισχυθούν άνεργοι πτυχιούχοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και όσοι εργάζονται προκειμένου να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι. Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν: 1. Ανεργοι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης. 2. Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Για τις συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων από την ίδια ή και τις δύο ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις: 1. Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι ή εταίροι θα πρέπει να συστήσουν εταιρεία που θα έχει μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση. 2. Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι ή εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια. 3. Θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα/συνέργεια μεταξύ των ειδικοτήτων ή δραστηριοτήτων. 4. Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης. 5. Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους συγγενείς 1ου ή και 2ου βαθμού. 6. Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις-ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων. Οσοι συμμετάσχουν θα επιδοτηθούν για: • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες κ.ά.). • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου κ.ά.). • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις. • Προμήθεια αναλωσίμων. • Ασφαλιστικές εισφορές δικ/χου. • Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις. • Αποσβέσεις παγίων και Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού. • Αγορά, Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας. Οι επιδοτήσεις κυμαίνονται ανάλογα με τη σύνθεση και το είδος της επιχείρησης: • έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση • έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων • έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: • Εισοδηματικά κριτήρια 1. Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ίσο ή μέχρι 20.000 ευρώ. 2. Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ίσο ή μέχρι 35.000 ευρώ. • Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1η Ιανουαρίου του 2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης. Οι δαπάνες για να είναι επιλέξιμες πρέπει να υλοποιούνται μετά τις 8/03/2016. Οι αιτήσεις ή επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr. Σημειώνεται ότι η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά. Πληροφορίες • Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, με ωράριο λειτουργίας 8.30 έως 19.00. • Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση. • Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr – www.espa.gr