Εργαστήριο κινητοποίησης ανέργων από τον ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη

Ο ΟΑΕ∆ θέτοντας ως στόχο την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους, προτίθεται να υλοποιήσει Εργαστήριo Ενεργοποίησης- Κινητοποίησης Ανέργων στo Νοµó Θεσσαλονίκης. Μέσω του Εργαστηρίου θα παρασχεθεί στους συµµετέχοντες ολοκληρωµένη βιωµατική πληροφόρηση σχετικά µε τις Συµβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισµό (Συµβουλευτική Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Συµβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συµβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηµατικών Πρωτοβουλιών).

Επισηµαίνεται ότι µετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούµενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωµένα προγράµµατα συµβουλευτικής. Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νοµό Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 28/9/2016 από τις 09:30 έως τις 14:30. Ο ΟΑΕ∆ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να δηλώσουν συµµετοχή στους Εργασιακούς Συµβούλους της Υπηρεσίας στην οποία είναι εγγεγραµµένοι. ∆ιευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του οργανισμού.