Φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές για την ίδρυση ενεργειακών συνεταιρισμών

Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης το σχέδιο νόμου συνιστά μία νέα και ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση στην κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας στον ενεργειακό τομέα. Επίσης, προσθέτει, αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας καθώς και στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας βάσει των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης και του υπουργείου Ενέργειας.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η ενεργειακή κοινότητα είναι Αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μέλη μιας ενεργειακής κοινότητας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Τουλάχιστον το 75% των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Κοινότητας, ενώ κάθε μέλος θα μπορεί να συμμετέχει με ποσοστό το πολύ 20%(40% για τους ΟΤΑ).

Η Κοινότητα πρέπει να ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από τις παρακάτω δραστηριότητες:

α. Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Συμπαραγωγής.

β. Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση) πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω αξιοποίησης αστικών αποβλήτων.

γ. Προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών, εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

δ. Προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων (υβριδικών ή μη) και οχημάτων με καύση φυσικού αερίου, υγραερίου ή βιοαερίου.

ε. Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της ή εντός όμορης περιφερειακής ενότητας ή διανομή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας.

στ.Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς Τελικούς Πελάτες εντός της ίδιας ή όμορης περιφερειακής ενότητας.

ζ. Διαχείριση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

η. Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), υγραέριο ή βιοαέριο ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών.

θ. Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα.

Στα κίνητρα για την ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, φορολογική σταθερότητα για 5 χρόνια, δυνατότητα ένταξης σε εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα xρηματοδότησης, απαλλαγή από τέλη σύνδεσης και διατήρησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων τους, μειωμένες εγγυήσεις κ.α. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιουνίου.

Ικανοποίηση της ΚΕΔΕ

Την ικανοποίησή του για τις ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο «Για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» οι οποίες άπτονται αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης, μετά την συνάντηση που είχε σήμερα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκης, στο υπουργείο, δηλώνοντας ότι διευκολύνουν το έργο των Δήμων προς όφελος των πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, ο υπουργός «δεσμεύτηκε ότι στο σχέδιο νόμου ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ, να επιστρέφεται στους Δήμους το 50% των προστίμων που επιβάλλονται για περιβαλλοντικές και πολεοδομικές παραβάσεις, προκειμένου οι Δήμοι να το αξιοποιούν για την απόκτηση κοινόχρηστων χώρων».

Συγκεκριμένα, το ποσοστό θα επιστρέφεται μέσω της τράπεζας δικαιωμάτων δόμησης και κοινοχρήστων χώρων.

Επίσης, σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων, σε επίπεδο υποδομών και προσωπικού και η διασφάλιση και το 2,5% από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου θα προορίζεται για περιβαλλοντικές δράσεις.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ζήτησε να αυξηθεί το ποσοστό αυτό στο 10%, ενώ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για την πρόβλεψη του σχεδίου νόμου να λειτουργούν διευθύνσεις και τμήματα του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος στις έδρες των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, τονίζοντας πως οι συγκεκριμένοι έλεγχοι θα πρέπει να ασκούνται από ανεξάρτητους μηχανισμούς με στόχο τη διασφάλιση των όρων αντικειμενικότητας και διαφάνειας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ