Κανιέτε: Να εστιάσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στους στόχους για την κλιματική αλλαγή

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια του Αρμόδιου Επιτρόπου της για θέματα Περιβάλλοντος, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στον πλανήτη, βάσει των στοιχείων της πρόσφατης έρευνας της WWF.

Ο Δημ. Παπαδημούλης ζητούσε να μάθει από την Κομισιόν μέσω ποιων χρηματοδοτικών εργαλείων προωθεί τους στόχους της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής,και στην απάντησή του ο Επίτροπος Κανιέτε σημειώνει πως «για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, η Επιτροπή πρότεινε ως στόχο να δαπανηθεί το 25% του συνολικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση κλιματικών στόχων που επιδιώκουν τον μετριασμό ή την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο «η Επιτροπή έχει προτείνει το InvestEU ως ένα από τα μελλοντικά προγράμματα», που «θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα μέσω ενός συστήματος εγγυήσεων», καθώς και «τη θωράκιση ορισμένων μεγάλων έργων υποδομής έναντι των κλιματικών συνθηκών, πράγμα που θα εξασφαλίσει την επαρκή ανθεκτικότητά τους στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με βάση εκτίμηση τρωτότητας και κινδύνου που θα χρησιμοποιεί μια εικονική τιμή άνθρακα».

Ο Δημ. Παπαδημούλης σημείωνε στην ερωτήσή του, βάσει της έρευνας της WWF, πως «η ατμοσφαιρική ρύπανση εξαιτίας του άνθρακα, κοστίζει στο ευρωπαϊκό σύστημα υγείας 62,3 εκατ. ευρώ ετησίως», «μέχρι το 2050, περίπου 200 εκατ. άνθρωποι αναμένεται να μεταναστεύσουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής», και «η μη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το περιβάλλον, κοστίζει στην Ένωση περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως». «Η εφαρμογή της «Συμφωνίας του Παρισιού» και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ κρίνεται αναγκαία», ανέφερε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ρωτώντας «ποια υπηρεσία της ΕΕ παρακολουθεί την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού, και ποια είναι η πρόοδος μέχρι στιγμής».

Ο Επίτροπος Κανιέτε απαντά πως «η Επιτροπή παρακολουθεί σε ετήσια βάση την εφαρμογή των στόχων της ΕΕ για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου», οι οποίες «από το 1990 έως το 2017 μειώθηκαν στην ΕΕ κατά 22%».

Τέλος, υπογραμμίζει την ανάγκη «για την εστίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ στους στόχους για την κλιματική αλλαγή στα επιμέρους χρηματοδοτικά προγράμματα». «Για παράδειγμα, η Επιτροπή πρότεινε να συνεισφέρει η κοινή γεωργική πολιτική 146 δισ. ευρώ (ή το 40% του προϋπολογισμού της) στον συνολικό στόχο των 320 δισ. ευρώ· ομοίως, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης προτάθηκε να συνεισφέρει 68 δισ. ευρώ (ή το 30% του προϋπολογισμού του)», καταλήγει.

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Eπιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στον πλανήτη – Έρευνα WWF

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της WWF για τις αρνητικές επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στον πλανήτη είναι συγκλονιστικά. Η ανθρώπινη υγεία βρίσκεται υπό απειλή, περισσότεροι από 430.000 άνθρωποι ετησίως χάνουν την ζωή τους στην Ευρώπη εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξαιτίας του άνθρακα, κοστίζει στο ευρωπαϊκό σύστημα υγείας 62,3 εκατ. ευρώ ετησίως. Μέχρι το 2050, περίπου 200 εκατ. άνθρωποι αναμένεται να μεταναστεύσουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Για να καταστεί βιώσιμος ο σημερινός τρόπος ζωής θα απαιτούσε σε πόρους, 2,6 φορές το μέγεθος του πλανήτη μας. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η μη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το περιβάλλον, κοστίζει στην Ένωση περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως. Η εφαρμογή της «Συμφωνίας του Παρισιού» και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ κρίνεται αναγκαία. Η ΕΕ ως κυρίαρχος παίκτης οφείλει να πρωτοστατήσει σε αυτή την προσπάθεια.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

1) Μέσω ποιων χρηματοδοτικών εργαλείων προωθεί τους στόχους της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής;

2) Ποια υπηρεσία της ΕΕ παρακολουθεί την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού, και ποια η πρόοδος μέχρι στιγμής;

3) Σκοπεύει να δώσει κίνητρα στα κράτη μέλη μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, για την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής;

Απάντηση του κυρίου Arias Cañete

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(17.4.2019)

Για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, η Επιτροπή πρότεινε ως στόχο να δαπανηθεί το 25% του συνολικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση κλιματικών στόχων που επιδιώκουν τον μετριασμό ή την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η Επιτροπή έχει προτείνει το InvestEU ως ένα από τα μελλοντικά προγράμματα· το εν λόγω πρόγραμμα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα μέσω ενός συστήματος εγγυήσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε τη θωράκιση ορισμένων μεγάλων έργων υποδομής έναντι των κλιματικών συνθηκών, πράγμα που θα εξασφαλίσει την επαρκή ανθεκτικότητά τους στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με βάση εκτίμηση τρωτότητας και κινδύνου που θα χρησιμοποιεί μια εικονική τιμή άνθρακα.

Η Επιτροπή παρακολουθεί σε ετήσια βάση την εφαρμογή των στόχων της ΕΕ για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Από το 1990 έως το 2017, οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν στην ΕΕ κατά 22%. Από το 2021, η υποβολή εκθέσεων θα βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της δράσης για το κλίμα.

Ο στόχος για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 συνεπάγεται την εστίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ στους στόχους για την κλιματική αλλαγή στα επιμέρους χρηματοδοτικά προγράμματα. Για παράδειγμα, η Επιτροπή πρότεινε να συνεισφέρει η κοινή γεωργική πολιτική 146 δισ. ευρώ (ή το 40% του προϋπολογισμού της) στον συνολικό στόχο των 320 δισ. ευρώ· ομοίως, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης προτάθηκε να συνεισφέρει 68 δισ. ευρώ (ή το 30% του προϋπολογισμού του).

left