Ο δήμος Θερμαϊκού ανακοίνωσε 39 μόνιμες θέσεις μέσω ΑΣΕΠ

Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για 8.166 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων σε Ο.Τ.Α., ο δήμος Θερμαϊκού ανακοίνωσε ότι προβαίνει σε πλήρωση 39 θέσεων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου, «δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4/2-2-2018 (τ. ΑΣΕΠ) η προκήρυξη 3Κ/2018 για την πλήρωση 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για αποφοίτους πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών)».

«Με βάση την  παραπάνω προκήρυξη, ο δήμος Θερμαϊκού θα προβεί σε πλήρωση τριάντα εννέα 39 θέσεων τακτικού προσωπικού στις παρακάτω ειδικότητες:

  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας       : 27 θέσεις
  • ΔΕ Οδηγών : 7 θέσεις
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων : 3 θέσεις
  • ΔΕ Τεχνικών Αυτοκινήτων        : 1 θέση
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων       : 1 θέση

Οι υποψήφιοι καταθέτουν αιτήσεις συμμετοχής αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σε προθεσμίες που προβλέπονται από την προκήρυξη (σελ. 323 προκήρυξης).

Στη συνέχεια υποχρεούνται να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τα δικαιολογητικά που προβλέπονται (σελ.324 προκήρυξης). Επισημαίνεται ότι τόσο η συμπλήρωση της αίτησης όσο και η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των υποψηφίων», καταλήγει η ανακοίνωση.