ΟΑΕΔ: Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων Κοινωφελούς Εργασίας

Αναρτήθηκαν σήµερα, Τρίτη 12 Σεπτεµβρίου 2017, στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισµού www.oaed.gr στην ενότητα «Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα», οι ακόλουθοι Πίνακες για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε ∆ήµους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και ∆ιαχείρισης προσφυγικών ροών – Β΄ κύκλος:
1. Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων
2. Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων και
3. Προσωρινός Πίνακας Αποκλειοµένων

Τυχόν αιτιολογηµένες ενστάσεις κατά των αποτελεσµάτων των παραπάνω Πινάκων µπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσµάτων, δηλαδή από την Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου και ώρα 10η
πρωινή έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεµβρίου και ώρα 12η µεσηµβρινή.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιηµένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισµού, µε τη χρήση των κωδικών πρόσβασης. Οι ενιστάµενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά
(επισυνάπτοντας τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρµόδια ΚΠΑ2 µέχρι τις 15:00 της 15ης Σεπτεµβρίου προκειµένου να επισυναφθούν από τους αρµόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόµενα από τυχόν σηµειώσεις της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για την πορεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης όπως και για τη µοριοδότησή τους µε τους ακόλουθους τρόπους:
• Από το Μητρώο Ανέργων µέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους.
• Από τους πίνακες κατάταξης µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Σε περίπτωση αποκλεισµού τους, πληροφορούνται για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειοµένων.

Δείτε την ανακοίνωση του oaed.gr και τα ονόματα εδώ