ΟΑΕΔ: Πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης

Ο ΟΑΕΔ αποφάσισε την υλοποίηση ενός προγράµµατος κατάρτισης 12 υπαλλήλων της 4ης Ε.Μ.Α.Κ. του Πυροσβεστικού Σώµατος ΠΕ. ΠΥ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης, µε τίτλο: «Προχωρηµένη ∆ιάσωση σε ορµητικά νερά» (διάρκειας 70 ωρών, 12 άτοµα).

Για την υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης για τις ενότητες:

• «Γενικά» 1 ώρα.
• «Κίνδυνοι κοντά και µέσα στα ορµητικά νερά» 2 ώρες.
• «Υδροδυναµική / µηχανική των ρευστών» 1 ώρα.
• «Τεχνικός εξοπλισµός (ατοµικής προστασίας / ειδικός εξοπλισµός διάσωσης» 16
ώρες.
• «Συµπεριφορά στα ορµητικά νερά» 18 ώρες.
• « Επέµβαση σε περιοχές και πεδία που επικρατούν πληµµυρικά φαινόµενα » 12
ώρες.
• «Προχωρηµένη διάσωση σε ορµητικά νερά» 20 ώρες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.