Οκτώ προσλήψεις με συμβάσεις μίσθωσης έργου στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄αριθμ. 89132/03-11-2016 ΣΜΕ 9/2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ -8- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Λειτουργία δημοτικών ιατρείων στα πλαίσια της ανάπτυξης υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», β) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» και γ) «Αποτύπωση και εκπόνηση μελετών πυρασφάλειας των σχολικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν α)είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α’1, Θεσσαλονίκη), β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 04-12-2016 μέχρι και 13-12-20106 στην ακόλουθη διεύθυνση:
Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας. Βλαχιώτη Βασιλικής.
Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
2313-317139, 2313-317128, 2313-317666, 2313-317137.