Πόση άδεια δικαιούνται οι «ευέλικτοι» εργαζόμενοι

Ο μισθωτός που απασχολείται με το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές ίση με το ένα δωδέκατο (1/12) της άδειας για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψή του, αν η άδεια χορηγείται για πρώτη φορά, ή από λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους, μέχρι την ημέρα έναρξης της άδειας.

Για το πρώτο ημερολογιακό έτος ο εργαζόμενος δικαιούται για κάθε μήνα απασχόλησης έως το τέλος του έτους, (όπου ως μήνας λογίζονται πάντα οι 25 πραγματικές ημέρες εργασίας) άδεια ίση με το 1/12 των 20 εργάσιμων ημερών επί πενθήμερο και των 24 εργάσιμων ημερών για εξαήμερο αντίστοιχα, δηλαδή της νομίμως προβλεπόμενης αδείας για το πρώτο ημερολογιακό έτος.

Λαμβάνεται αναλογικά υπόψη ο τρόπος υπολογισμού της άδειας επί πλήρους πενθημέρου απασχόλησης, κατά την οποία αντιστοιχούν:

  • 20 ημέρες αδείας για όλο το έτος αν δεν έχει συμπληρωθεί 12μηνο
  • 21 ημέρες για όλο το έτος αν έχει συμπληρωθεί 12μηνο
  • 22 ημέρες για όλο το έτος αν έχει συμπληρωθεί 24μηνο
  • 25 ημέρες για μισθωτούς με 10 έτη στον ίδιο η 12 έτη σε οποιονδήποτε εργοδότη
  • 26 ημέρες για μισθωτούς με 25 έτη σε οποιονδήποτε εργοδότη

Μπορείτε να υπολογίσετε τις ημέρες αδείας σας στην online εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ.