Προκηρύξεις 16 θέσεων θετικών επιστημών στο ΝΟΗΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και επεξεργασία παιδαγωγικού εκπαιδευτικού υλικού» της Πράξης «Μελέτη της ανάπτυξης όψεων του επιστημονικού εγγραμματισμού μαθητευομένων σε συνθήκες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με τη χρήση διαδικτυακών εικονικών εργαστηρίων και την αξιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002552, προκηρύσσει τις εξής θέσεις ερευνητικού έργου:

Γνωστικό αντικείμενο Αρχείο Προκύρυξης
03 Γεωγραφία Κατεβάστε το αρχείο
08 Γεωγραφία Κατεβάστε το αρχείο
06 Φυσική Κατεβάστε το αρχείο
16 Φυσική Κατεβάστε το αρχείο
17 Φυσική Κατεβάστε το αρχείο
19 Φυσική Κατεβάστε το αρχείο
20 Φυσική Κατεβάστε το αρχείο
21 Φυσική Κατεβάστε το αρχείο
22 Φυσική Κατεβάστε το αρχείο
23 Φυσική Κατεβάστε το αρχείο
02 Χημεία Κατεβάστε το αρχείο
07 Χημεία Κατεβάστε το αρχείο
10 Χημεία Κατεβάστε το αρχείο
11 Χημεία Κατεβάστε το αρχείο
13 Χημεία Κατεβάστε το αρχείο
14 Χημεία Κατεβάστε το αρχείο

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 20/4/2018. Υποβολή ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, Έκτο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΤΚ 57001 , ΤΘ 60330, υπόψη Γραμματείας.

Πληροφορίες στο email: [email protected]