Προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα, 5 θέσεις στη Θεσσαλονίκη

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Εργασίας της, την πλήρωση, συνολικά, κατόπιν επιλογής, 20 θέσεων πτυχιούχων Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατόχων υποχρεωτικά και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με εξειδικευμένα προσόντα και εμπειρία, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της σε Διευθύνσεις Εταιρικής Τραπεζικής, ως εξής:

  •  12 για την Αθήνα
  •  5 για τη Θεσσαλονίκη
  •  3 για την Πάτρα

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από 01.11.2018 έως και 14.11.2018.

Ο υποψήφιος θα λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα για την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησής του στην Τράπεζα, με επισυναπτόμενο αντίγραφο της αίτησης. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Δείτε την προκήρυξη των θέσεων εδώ.