Πρόσληψη 11 μουσικών στο δήμο Αριστοτέλη

Tην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έντεκα µουσικών, ανακοίνωσε τo Aριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρo δήμου Αριστοτέλη για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (8 μήνες) του ∆ηµοτικού Ωδείου του Αριστοτέλειου Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Αρναία και στην Ιερισσό Χαλκιδικής.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ, Κέντρο Πολιτισµού Ιερισσού Αγ. Νικολάου 2, Τ.Κ 63075, απευθύνοντας την στην Γραµµατεία, (τηλ. επικοινωνίας: 2377021130, εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 13/09/2018 έως και 24/09/2018.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.