Πρόσληψη 3 επιμορφωτών στο δήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης

Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ωροµίσθιων επιµορφωτών-διδασκόντων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., που εδρεύει στο ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης, και συγκεκριµένα για τις παρακάτω ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα:

  • 1 ΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ- ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
  • 1 ∆Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ- ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
  • 1 ΥΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ- ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφηµερίδες.

Συγκεκριµένα, η προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 19/09/2018 έως 28/09/2018 τις εργάσιµες ηµέρες ∆ευτέρα-Παρασκευή 09.00 π.µ.- 13.00 µ.µ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.