Πρόσληψη 33 ατόμων στις παιδικές κατασκηνώσεις Ολυμπιάδας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο μήνες, τριάντα τριών ατόμων για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης ανακοίνωσε η Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο του
Δημάρχου του Δήμου Αριστοτέλη (Δημαρχείο Ιερισσού, Αγίου Όρους 2, Ιερισσός Χαλκιδικής 630 75) μέσα σε
προθεσμία πέντε ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο
διαδικτυακό χώρο του προγράμματος «Διαύγεια», ήτοι από 21-06-2018 έως και 25-06-2018.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.