Πρόσληψη 5 εποχικών στο δήμο Θέρμης

Ειδικότητες: ∆Ε Χειριστής Μηχανήµατος Έργου JCB, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
Αιτήσεις µπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου Θέρµης

(∆ηµαρχείο Θέρµης 1ος όροφος – ∆ηµοκρατίας 1 Θέρµη) και συγκεκριµένα στον κο Μποσταντζόγλου Μιχαήλ
(τηλ. 2313-300.742), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 21/07/2018 έως και 26/7/2018.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.