Πρόσληψη 9 ατόμων στο ΚΑΠΗ δήμου Θεσσαλονίκης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, συνολικά 9 ατόµων, για την αντιµετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών που αφορούν την υγεία, την πρόνοια και την φροντίδα των ηλικιωµένων του ΝΠ∆∆ Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) ∆ήµου Θεσσαλονίκη.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.