Πρόσληψη 93 ατόμων στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Περιφερειακός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» (Φο.Δ.Σ.Α.) Κ. Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Συνδέσμου. Η προκήρυξη βρίσκεται υπό την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π.

Πιο συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, οι θέσεις έχουν ως εξής:

 • 2ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 3ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 1ΠΕ Περιβαλλοντολόγος, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 3ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 2ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 1ΠΕ Ηλεκτρολόγος, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 1ΤΕ Πληροφορικής, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 6ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 2ΤΕ Μηχανικοί Έργων Υποδομής, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 3ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 2ΔΕ Παρασκευαστές-τριες, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Β’ τουλάχιστον Ομάδα-1η Ειδικότητα Μ.Ε. 1.3 & 1.5) & (Β’ τουλάχιστον Ομάδα -2η Ειδικότητα Μ.Ε. 2.7), Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Β’ Ομάδα-4η Ειδικότητα Μ.Ε. 4.1), Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 1ΔΕ Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 1ΔΕ Ηλεκτρολόγος (Ηλεκτροτεχνίτης) Αυτοκινήτων, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 2ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 4ΔΕ Ζυγιστές, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 8ΔΕ Οδηγοί (Κατ. Γ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 2ΔΕ Οδηγοί (Κατ. Γ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Σέρρες Κ. Μακεδονίας
 • 9ΔΕ Οδηγοί (Κατ. Γ’+Δ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 6ΔΕ Διοικητικού, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 2ΔΕ Επόπτες Καθαριότητας, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 19 ΥΕ Εργάτες-τριες, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 2 ΥΕ Εργάτες-τριες, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Σέρρες Κ. Μακεδονίας
 • 5 ΥΕ Φύλακες (Εγκαταστάσεων Καθαριότητας ΧΥΤΑ), Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
 • 3 ΥΕ Φύλακες (Εγκαταστάσεων Καθαριότητας ΧΥΤΑ), Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Σέρρες Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Περιφερειακός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, Πρωτόκολλο, Φράγκων 6-8, Τ.Κ. 546 26, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 508800.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες εδώ