Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού στο δήμο Σερρών

Την περόσληψη ενός ατόµου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράµµατος της πράξης «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων – Green Crew», στο πλαίσιο του προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (INTERREG V-A), συνολικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος ανακοίνωσε ο δήμος Σερρών.

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας µίας θέσης ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.