Πρόσληψη δικηγόρου στο δήμο Αλεξανδρούπολης

O δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την πλήρωση με επιλογή μίας θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία.

Αντικείµενο της απασχόλησης του θα είναι η νοµική υποστήριξη του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης καθώς και των εκάστοτε Νοµικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ιδρυμάτων αυτού.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.