Πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ Πληροφορικής στο ΝΟΗΣΙΣ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης έκτακτου προσωπικού (Πληροφορική ΝΟΗΣΙΣ – ΜΝΑΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» και κωδικό MIS 5011051 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας.

Πρόκειται για μια θέση ειδικότητας Πληροφορικής με αντικείμενα (παραδοτέα): α) Την οργάνωση και συντονισμό και ανάπτυξη υλοποίησης ιστοσελίδας πληροφόρησης, υποβολής και παρακολούθησης της υλοποίησης σχεδίων δράσης από Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας (φόρμες για τεχνικά δελτία υποβολής, προϋπολογισμοί, συχνές ερωτήσεις, αιτήματα κλπ). β) Τη διαχείριση και υποστήριξη χρηστών τοπικού δικτύου του ΝΟΗΣΙΣ και της ομάδας διαχείρισης του έργου. Εγκαταστάσεις λογισμικού, επίλυση προβλημάτων λειτουργίας Η/Υ, συνδέσεων δικτύου κλπ. γ) την συνεργασία με την εταιρία κατασκευής συστήματος διαχείρισης επαφών (CRM) οργάνωση υλικού και διαχείριση του συστήματος επικοινωνίας με τις σχολικές μονάδες.

δ) τον τεχνικό συντονισμό διαχείρισης εξοπλισμού για την διοργάνωση ημερίδων / στρογγυλής τράπεζας και διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων.

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ.