Πρόσληψη ενός ατόμου στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Το Ολυμπιακό Μουσείο – Protergia προσφέρει θέση εργασίας σε «Μουσειολόγο» για την καταγραφή, ταξινόμηση και διαχείριση μουσειακών συλλογών. Η απασχόληση αφορά πρωινές ώρες, τις καθημερινές και τα σαββατοκύριακα (βάσει προγράμματος).

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μουσειολογίας / Μουσειογραφίας ή/και Αρχαιολογίας ή/και Αρχειονομίας
  • Γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στην καταγραφή, ταξινόμηση και διαχείριση μουσειακών συλλογών μέσω ψηφιακής βάσης δεδομένων (γνώση Γνώση του Museum Plus θα συνεκτιμηθεί)
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Microsoft Office
  • Οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο
  • Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς και δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών θεμάτων
  • Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας.

Θα συνεκτιμηθούν τυχόν επιπλέον προσόντα, όπως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφούς αντικειμένου, κ.τ.λ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, ηλεκτρονικά, μέχρι την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018, στο [email protected] / [email protected]

Με το πέρας της πρώτης αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων, θα διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη με τους επιλεγέντες, για την τελική επιλογή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2310 968 531-2