Πρόσληψη γιατρού στο δήμο Παύλου Μελά

Ο Δήμος Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόθεση να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παρακολούθηση της σωματικής υγείας και των ειδικών προβλημάτων, την παραπομπή σε κλινικές εξετάσεις και την συνταγογράφηση των ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι τα ΚΑΠΗ του Δήμου Παύλου Μελά. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί: ένας ΠΕ Ιατρός ειδικότητας Παθολόγου, ή Γενικής Ιατρικής, για δώδεκα μήνες.

Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 8, Τ.Κ. 56430-Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2313302-840, -841, -941.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τις 16/2/2018 και λήγει στις 26/2/2018.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.