Πρόσληψη μουσικών στο δήμο Παύλου Μελά

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δ. Παύλου Μελα ανακοινώνει την πρόσληψη ωροµίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία τµηµάτων – δραστηριοτήτων της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2017-2018 µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριών ατόµων ωροµίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για χρονική διάρκεια σύµβασης οκτώ µηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη πρόσληψης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παύλου Μελά (www.pavlosmelas.gr) ή να την παραλάβουν από τα
γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» (∆/νση: Λαγκαδά 293, 1ος όροφος, τηλ. 2310 662-944, 642-405) καθηµερινά από 9:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ.
τηλ +30 2310642405 +30 2310662944 φαξ +30 2310642404 Λαγκαδά 293, 56430 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη εργάσιµη της ηµεροµηνίας
δηµοσίευσης περίληψης της παρούσας, σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες του Νοµού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της επιχείρησης και από την Τρίτη 01.11.2017 έως και την Παρασκευή 10.11.2017 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9:00 – 14:00.

Δείτε την προκήρυξη εδώ