Πρόσληψη στη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης

Μια θέση Λογιστή προκηρύσσει η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης για τη στελέχωση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τα ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Βιογραφικό με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της εμπειρίας καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων (Πτυχία, Άδεια Φοροτεχνικού Α’ Τάξης, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης κλπ.) εντός αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.thessaloniki.gr/math και έως τη Δευτέρα
14 Αυγούστου 2018 (14/8/2018) και ώρα 14:00 στα γραφεία της «ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ» επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 105α.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.