Προσλήψεις 19 ατόμων σε Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη από τα ΕΛΤΑ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαεννέα ατόμων, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών,για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας -Θράκης των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. (ΕΛΤΑ), ανακοίνωσαν τα ΕΛΤΑ.

Πρόκειται για τις θέσεις:

ΔΕ Διανομέων 8 μήνες (Πλήρους απασχόλησης) 2
ΔΕ Οδηγών 8 μήνες (Πλήρους απασχόλησης) 1
ΔΕ Διανομέων 8 μήνες (Πλήρους απασχόλησης) 5
ΔΕ Διανομέων 8 μήνες (Πλήρους απασχόλησης) 6
ΔΕ Οδηγών 8 μήνες (Πλήρους απασχόλησης) 2
ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες (Πλήρους απασχόλησης) 3

Προθεσμία υποβολής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας- Θράκης, στην Μονάδα Διανομής Ξάνθης καθώς και στις Ειδικές Μονάδες Παραγωγής Καβάλας και Αλεξανδρούπολης στις οποίες θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Θεσσαλονίκης, Ξάνθης Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα σας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.