Πρόσληψη δύο δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή δύο Δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διαρκεί όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη. Με τη λήξη της θητείας του Περιφερειάρχη, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την οικεία Περιφέρεια.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΚΜ, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι από 8 Νοεμβρίου 2017 (επομένη δημοσίευσης στον τύπο) για πέντε ημέρες- ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13 Νοεμβρίου 2017.

Δείτε την προκήρυξη εδώ