Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του δήμου Βόλβης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 ατόμων ανακοίνωσε ο δήμος Βόλβης.

Πρόκειται για:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση και τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής να προσκομίσουν
1) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται) . Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού.
2) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του ν. 3584/07 και ότι δεν υφίσταται κώλυμα απασχόλησης ως ορίζεται στο π.δ. 164/2004 και στον Ν.2190/1994. Επίσης ότι δεν υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα , σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος έχει καταδικαστεί για κακούργημα β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα κτλ γ) έχει λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα , δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση

4) Κάρτα Ανεργίας
5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6) Εκκαθαριστικό εφορίας

Προθεσμία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας από την Πέμπτη 18/10/2018 έως την Τρίτη 23/10/2018 (προθεσμία 4 εργάσιμων ημερών), στην Απολλωνία στο Κοινοτικό Κατάστημα που στεγάζεται ο Ο.Κ.Π.Α.Π. κατά τις εργάσιμες ώρες.