Προσλήψεις συμβασιούχων στο δήμο Καλαμαριάς μέσω ΑΣΕΠ

Την πρόσληψη συμβασιούχων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα κάνει το ΝΠΙΔ Δημοτική – Εμπορική – Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου και ήδη η απόφαση έχει αποσταλεί από τον υπουργό Εσωτερικών στο ΑΣΕΠ.

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Χαρίτση εγκρίθηκε η σύναψη τεσσάρων συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες στο ΝΠΙΔ Δημοτική – Εμπορική – Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, δηλαδή υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.