Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών

Τα κριτήρια μοριοδότησης στο νέο σύστημα μονίμων διορισμών εκπαιδευτικών γνωστοποίησε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εν μέσω των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεών τους.

Πιο αναλυτικά, αυτά είναι:

Α. Ακαδημαϊκά προσόντα: 120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο

 • Διδακτορικό δίπλωμα: 40 μονάδες.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους: 20 μονάδες.
 • Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους: οκτώ μονάδες.
 • Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ: επτά μονάδες.
 • Βαθμός πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα έως δέκα, το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων και πέντε δεκάτων (2,5) της μονάδας και με ανώτατο όριο τις 25 μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
 • Άριστη γνώση έως δύο ξένων γλωσσών: επτά μονάδες για κάθε μία εξ αυτών.
 • Πολύ καλή γνώση έως δύο ξένων γλωσσών: πέντε μονάδες για κάθε μία εξ αυτών.
 • Καλή γνώση έως δύο ξένων γλωσσών: τρεις μονάδες για κάθε μία εξ αυτών.
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις μονάδες.
 • Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά μηνών: δύο μονάδες.

 Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:

 • 120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο: μία μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο 120 μήνες.

Γ. Κοινωνικά κριτήρια:

 • Τρεις μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε ΑΕΙ στην Ελλάδα ή σε ομοταγές ίδρυμα στο εξωτερικό ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του.
 • Αναπηρία 50% και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον δέκα έτη ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας. Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις.