Τα νέα ηλικιακά όρια για προσλήψεις στην ΕΥΠ

Στον καθορισμό των ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) προχώρησε με απόφασή του το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σύμφωνα με την απόφαση της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ξενογιαννακοπούλου, ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, λόγω της ιδιάζουσας φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των καθηκόντων του προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Ε.Υ.Π., καθορίζονται τα εξής:

1. Το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος, για τις εξής κατηγορίες και ειδικότητες: Κατηγορία Προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού – ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών – ΠΕ3 Πληροφορικής – ΠΕ7 Μεταφραστών-Διερμηνέων-Ακροατών – ΠΕ9 Ψυχολόγων Κατηγορία Προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – ΤΕ3 Πληροφορικής – ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών-Γραφίστες – ΤΕ6 Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού

2. Το τριακοστό (30ό) έτος, για τους κλάδους: ΔΕ7 Μεταφραστών-Διερμηνέων-Ακροατών, ΔΕ9 Οδηγών και ΔΕ11 Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων.