Θέση παιδιάτρου στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου για την κάλυψη των αναγκών του ανακοίνωσε το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.

Αντικείμενο είναι η εκτέλεση του έργου «Ιατρική παρακολούθηση των βρεφονηπίων των τμημάτων του Βρεφοκομείου και του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με έδρα το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός».

Δείτε την προκήρυξη εδώ