Θεσσαλονίκη: Πρόσληψη 12 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΠΚΜ

Την πρόσληψη 12 ατόμων διαφορετικών ειδικοτήτων και για χρονική διάρκεια ενός χρόνου ανακοίνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την κατάρτιση καταλόγων για την πλήρωση συνολικά δώδεκα θέσεων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα έτος, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΚΚΠΠΚΜ και των Παραρτημάτων του ως ακολούθως:

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ   2
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ       1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     1
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ       2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ειδικότητας θερμοϋδραυλικών)     1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ειδικότητας οικοδόμων)       1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ειδικότητας οδηγών Δ’ κατηγορίας)     2
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ειδικότητας πλυντών)     2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Παπαρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη, ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου στην ίδια διεύθυνση.

Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κλάδων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν μόνο κλάδο και κατηγορία. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 546300 Θεσσαλονίκη, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερης της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στο γραφείο Διοικητικής Διεύθυνσης τηλέφωνα 2313054852 έως και 856 ( εσωτ. 124 για κα Σοφία Τσιώτσιου) & ( εσωτ. 132 για κα Ελπίδα Γκέτσου).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
β) στην ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δείτε την προκήρυξη εδώ.