Το νέο προεδρείο στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Το Δημοτικό Συμβούλιο  Αμπελοκήπων-Μενεμένης εξέλεξε σήμερα το νέο Προεδρείο του. Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Αλέξανδρος Κουσενίδης από την πλειοψηφούσα παράταξη, Αντιπρόεδρος ο κ. Αθανάσιος Γκαλέτσης από τη μείζονα μειοψηφία και Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Αγγελική Σεμερτζίδου από την πλειοψηφούσα παράταξη.

Επίσης κατά την ίδια συνεδρίαση εξελέγησαν και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου όπως και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Συγκεκριμένα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν οι κκ Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Κατζίκας Γεώργιος, Κουσίδης Γεώργιος. Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν οι κκ. Αβραμίδης Κυριάκος, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Καρράς Ευστράτιος, Σιδηρόπουλος Σάββας  από την πλειοψηφούσα παράταξη. Από τη μειοψηφία εξελέγησαν τακτικά μέλη οι κκ Όλγα Ράπτου και Τσομπανοπούλου Μελίσα με αναπληρωματικά μέλη τις κκ Ζωναρέλη Κυριακή και Νοτάκη Ιωάννη αντίστοιχα.

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν: ως τακτικά μέλη οι κκΖυγανιτίδης Απόστολος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κωνσταντίνου Κυριάκος και αναπληρωματικά οι  κκ. Αβραμίδης Μωϋσής, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Παπαδήμας Αναστάσιος, Σεμερτζίδου Αγγελική  από την πλειοψηφούσα παράταξη. Από τη μειοψηφία εξελέγησαν τακτικά μέλη οι κκ. Μυθύμη Ελένη και Νοτάκης Ιωάννης με αναπληρωματικούς τις κκ Καϊκατζάνη Μαρία και Τσομπανοπούλου Μελίσα.

Με απόφαση του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γεώργιος Καζαντζίδης και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρασίνου κ. Βασίλειος Μανωλόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γαβριήλ Παναγιωτίδης. Επίσης με απόφαση του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανωλόπουλος και μέλη οι Αντιδήμαρχοι Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ. Φουκίδης Απόστολος.

Οι νέοι αντιδήμαρχοι

Με απόφαση του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για την περίοδο 1/9/2019 έως 30/9/2020.

Αντιδήμαρχοι ορίσθηκαν οι εξής:

 1. Μανωλόπουλος Βασίλειος: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  και Πρασίνου
 2. Κεσόγλου Παύλος: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και εθελοντών
 3. Καζαντζίδης Γεώργιος: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία: Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών
 5. Παναγιωτίδης Γαβριήλ: Αντιδήμαρχος Υγείας-Προνοίας- Κοινωνικής Πολιτικής
 6. Φουκίδης Απόστολος: Αντιδήμαρχος Αθλητισμούς-Νέας Γενιάς.

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίσθηκαν οι εξής:

 1. Σουσλόγλου Νικόλαος: Σε θέματα εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
 2. Γυμνόπουλος Κοσμάς: Σε θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Γρούγιος Ηλίας: Σε θέματα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 4. Κωνσταντίνου Κυριάκος: Σε θέματα Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
 5. Σιδηρόπουλος Σάββα: Σε θέματα Νομικής Υπηρεσίας
 6. Καρράς Ευστράτιος: Σε θέματα ΚΑΠΗ
 7. Κουσίδης Γεώργιος: Σε θέματα καθαριότητας-περιβάλλοντος-συντήρησης και κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων.
 8. Αβραμίδης Μωυσής: Σε θέματα Ελλήνων Ομογενών
 9. Ζυγανιτίδης Απόστολος: Σε θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας και Πρασίνου
 10. Αποστολίδου Μαρία και Σεμερτζίδου Αγγελική: Σε θέματα Πολιτισμού και εθελοντών
 11. Κουσενίδης Αλέξανδρος, Πρόεδρος Δ.Σ.: Σε θέματα ΑμΕΑ.
 12. Παπαδήμας Αναστάσιος: Σε θέματα Υγείας.
 13. Οι κκ Ιωαννίδης Εμμανουήλ και Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος: Σε θέματα Αθλητισμού-Νέας Γενιάς.