15 προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λέσβου

Πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 6 «Έρευνες και εργασίες απολιθωµάτων» της ενταγµένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» Πράξης «Κατασκευή – αναβάθµιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου», για χρονικό διάστηµα 4 µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύµβασης έως το τέλος του έργου.

  • 3 ΠΕ Γεωλόγοι (µε ειδίκευση στην ανασκαφή και ανάδειξη απολιθωµάτων)
  • 2 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (µε ειδίκευση σε ανασκαφική συντήρηση φυτικών απολιθωµάτων ή λίθου – Οµάδα Α’)
  • 2 ∆Ε Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (µε ειδίκευση στη συντήρηση φυτικών απολιθωµάτων ή λίθου)
  • 8 ΥΕ Ειδικευµένοι εργάτες (µε ειδίκευση στην ανασκαφή και ανάδειξη φυτικών απολιθωµάτων)

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας µας στη διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου, Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης, 8ης Νοεµβρίου 17, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, υπόψη κα. Κωνσταντίνα Μπεντάνα, τηλ. επικοινωνίας: 2251047033, εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών που αρχίζει από την επόµενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr), και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου στο Σίγρι Λέσβου, στο Κέντρο Πληροφόρησης του Μουσείου στη Μυτιλήνη και στην ιστοσελίδα του Μουσείου (www.lesvosmuseum.gr). (Υποβολή αιτήσεων από ∆ευτέρα 23-04-2018 έως Παρασκευή 27-04-2018).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδροµικά υποχρεούνται να ενηµερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο εντός της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.

 Δείτε την προκήρυξη εδώ.