Δ. Καλαμαριάς: Πρόσληψη 28 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, δύο ΠΕ Νηπιαγωγών, έξι ΠΕ Εικαστικών ή ΠΕ Θεατρολόγων, επτά ΠΕ Δασκάλων ή Φιλολόγων, πέντε ΠΕ Γυμναστών, τεσσάρων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και δύο ΥΕ Εργατών ταφής-εκταφής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από 25/05/2018 έως και 04/06/2018, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία).