Εισηγήσεις στην κυβέρνηση για αλλαγές στο «φορολογικό διαβατήριο»

Περιμετρικές αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο όσον αφορά στην εισαγωγή του θεσμού του «διαμένοντος μη κατοίκου» (non domiciled resident- non-dom) ενδέχεται να φέρει η κυβέρνηση μετά από εισηγήσεις στελεχών της αγοράς.

Με το θεσμό του «non-dom», που κάποιοι ονομάζουν «φορολογικό διαβατήριο», η κυβέρνηση δίνει κίνητρα για προσέλκυση πλουσίων από το εξωτερικό για να επενδύσουν ποσά άνω των 500.000 ευρώ στην Ελλάδα, μεταφέροντας τη φορολογική τους έδρα και πληρώνοντας προκαθορισμένο φόρο 100.000 ευρώ για το παγκόσμιο εισόδημα τους, ανεξαρτήτως του ύψους του (συν 20.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειάς του).

Η υιοθέτηση του «non-dom», συνίσταται στη θέσπιση ενός ελκυστικού φορολογικού πλαισίου για το σύνολο των παγκοσμίων εισοδημάτων ενός φυσικού ή νομικού προσώπου προκειμένου αυτός να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα σε άλλη χώρα.

Οι διατάξεις για το θεσμό του «διαμένοντος μη κατοίκου» περιλαμβάνονται στο πρώτο άρθρο του φορολογικού νομοσχεδίου και προβλέπουν τα εξής:

Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή εφόσον σωρευτικά:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα και

β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο, κατά ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500.000 ευρώ. Η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εφόσον γίνει δεκτή η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει φόρο κατ’ αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού 100.000 ευρώ για κάθε φορολογικό έτος.

Φορείς της αγοράς που έχουν τριβή με το θέμα αναφέρουν πως το ειδικό καθεστώς του διαμένοντος μη κατοίκου, έτσι όπως εισάγεται αυτήν τη στιγμή, δυστυχώς δεν απευθύνεται σε επιχειρηματίες που θα ήθελαν να μεταφέρουν την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρουν, η άσκηση καθημερινής διοίκησης ή η λήψη στρατηγικών αποφάσεων για αλλοδαπές επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη φορολογική κατοικία των αλλοδαπών εταιρειών. Έτσι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ αποτελεί μια σημαντικότατη καινοτομία του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, θα μπορούσε να προσελκύσει μόνο συνταξιούχους και όχι επιχειρηματίες με ενεργή επιχειρηματική δράση.

Διότι απλά, ένας κάτοικος αλλοδαπής υψηλού πλούτου, αλλά ενεργός επιχειρηματίας, δεν θα μπορούσε να διακινδυνεύσει να καταστήσει τις εταιρείες του στο εξωτερικό φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.

πηγή: cnn.gr