Αιτήσεις για Κοινωνικό Φροντιστήριο στο Δήμο Παύλου Μελά

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Φροντιστήριο στο Δήμο Παύλου Μελά με προθεσμία ανοικτή προκειμένου να διαμορφωθούν τα ανάλογα τμήματα. Πρόκειται για πρόγραμμα δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υλοποιεί το Τμήμα Υγείας, Κοινωνικών και Προνοιακών Θεμάτων του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, για πέμπτη συνεχή χρονιά.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από εκπαιδευτικούς του Προγράμματος Κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ καθώς και από εθελοντές εκπαιδευτικούς με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικής αρωγής σε μαθητές, οι οικογένειες των οποίων δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα σχετικά έξοδα. λόγω δύσκολων οικονομικών συνθηκών.

Οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στo Τμήμα Υγείας, Κοινωνικών και Προνοιακών θεμάτων του Δήμου Παύλου Μελά στη διεύθυνση Λήμνου 2, Σταυρούπολη (Νικόπολη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οικογένειες με εισόδημα μέχρι 14.000€. Το όριο του εισοδήματος δεν ισχύει για μαθητές, των οποίων και οι δύο γονείς έχουν κάρτα ανεργίας, ούτε επίσης για παιδιά μονογονεικών οικογενειών. Η επιλογή των μαθητών θα γίνει από την οργανωτική επιτροπή του προγράμματος, η οποία κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδόθηκε το τελευταίο τρίμηνο

– Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας (φορολογικό έτος 2015) ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή

-Βεβαίωση κατοικίας ή φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ, ΕΥΑΘ κτλ.

Πρόσθετα δικαιολογητικά:

Για μονογονεϊκές οικογένειες:

1.Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση

2.Υπεύθυνη δήλωση ότι τελεί σε διάσταση και δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό

συμφωνητικό επιμέλειας παιδιών

3.Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας

Για πολύτεκνες οικογένειες:

Κάρτα πολυτεκνίας αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Για γονείς ή αδέρφια με προβλήματα υγείας:

Απόφαση υγειονομικής επιτροπής για γονείς ή αδέρφια ΑΜΕΑ

Άνεργοι:

Κάρτα ανεργίας των γονέων (τελευταία ανανέωση)

Πληροφορίες

2310 020196