Ποιες θέσεις προβλέπονται στη νέα προκήρυξη 13Κ/2017 του ΑΣΕΠ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η νέα προκήρυξη 13Κ/2017 του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πρόκειται για θέσεις που θα καλύψουν ανάγκες στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών(Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα των ειδικοτήτων που ζητούνται εδώ