Πώς προσλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Εκδόθηκε η απόφαση για τον καθορισμό κριτηρίων και τη διαδικασία επιλογής των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης  του ΟΑΕΔ.

Ο τρόπος στελέχωσης των ΙΕΚ ΟΑΕΔ με εκπαιδευτές ενηλίκων πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία: 1) Ο Ο.Α.Ε.Δ. προβαίνει σε προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ.

Η αίτηση των υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, για την επιλογή τους στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ, υποβάλλεται στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχεται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (ηλεκτρονική διεύθυνση «www.oaed.gr»).

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι δηλώνουν τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ μίας και μόνο Περιφερειακής ενότητας. 4) Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, αποστέλλουν φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά καθώς και τις βεβαιώσεις διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας σε ένα μόνο ΙΕΚ ΟΑΕΔ, αυτό της πρώτης προτίμησής τους.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών υποβάλλεται ή αποστέλλεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημέρα δυνατότητας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. Μετά την υποβολή του φακέλου με το σύνολο των δικαιολογητικών και με τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (διδακτικής-επαγγελματικής) που ο υποψήφιος δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτησή του, κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι αιτήσεις, τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και οι βεβαιώσεις διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας, αξιολογούνται από τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες επιτροπές αξιολόγησης ωρομίσθιων εκπαιδευτών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ και εξετάζουν πλέον των υποβληθεισών ενστάσεων και οποιαδήποτε περίπτωση τεθεί υπόψη τους από τη Διοίκηση του Οργανισμού ή εισηγηθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής. Ενστάσεις υποβάλλονται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αρχικών πινάκων αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε δύο αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων που επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά ΙΕΚ ΟΑΕΔ και ανά κλάδο και ειδικότητα.

Δείτε την απόφαση του ΟΑΕΔ εδώ.