Πρόσληψη 10 ατόμων στο δήμο Ωραιοκάστρου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ για την περίοδο 2018/2019 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα προσλάβει 10 καθηγητές/ τριες Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση, στις παρακάτω ειδικότητες:

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 6
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 1
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1

Πληροφορίες στο τηλ. 2310-690793
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από το την ημερομηνία πρόσληψης και έως 31-07-2019.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που συστάθηκε με την απόφ.06/2019 της ΔΗ.Κ.Ε.Ω..
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στον πίνακα ενημερώσεων της επιχείρησης στον και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου ΚΑΙ Της δη.κ.ε.ω.(www.dikeo.gr). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικά δέκα(10) ημερολογιακών ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης στο Παλαιόκαστρο, από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Επικυρωμένη φωτοτυπία του πτυχίου Ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
  • Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι θα απασχοληθώ σε όποια Δημοτική ενότητα, (Δημοτικές ενότητες Ωραιοκάστρου,Καλλιθέας,Μυγδονίας) σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί.
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είμαι άνεργος
  • Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων ) ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
  • Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία