Πρόσληψη 15 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της ΠΚΜ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων των αποκεντρωμένων Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύουν στους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
2 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
10 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
1 ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ
1 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Δείτε την προκήρυξη εδω