Πρόσληψη 18 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Δοµική και µορφολογική αποκατάσταση µνηµειακού κελύφους & περιβάλλοντος» του έργου «Αποκατάσταση τεµένους Βαγιαζήτ – φάση Β´» (MIS 5004072), που υλοποιείται µε αυτεπιστασία και απολογιστικά στο πλαίσιο του ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020.

ΠΕ Αρχαιολόγων µε ειδίκευση στη Βυζαντινή – Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων µε εµπειρία στην αποκατάσταση βυζαντινών και µεταβυζαντινών µνηµείων και στην τεκµηρίωση ιστορικών ξύλινων κατασκευών
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών µε εµπειρία στην αποκατάτασταση µνηµείων
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων (πρώην τεχνικών συντήρησης) µε ειδίκευση στην συντήρηση λίθινων και µαρµάρινων αντικειµένων
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων (πρώην τεχνικών συντήρησης) µε ειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών
ΔΕ Εξειδικευµένων Εργατοτεχνιτών σε εργασίες αποκατάστασης µνηµείων βυζαντινής – µεταβυζαντινής περιόδου µε εµπειρία σε ξύλινες ιστορικές κατασκευές
ΔΕ Εξειδικευµένων Εργατοτεχνιτών σε ξυλουργικές εργασίες 1
ΥΕ Εξειδικευµένων Εργατοτεχνιτών στην αποκατάσταση µνηµείων βυζαντινής – µεταβυζαντινής περιόδου ή στην ξυλουργική ή τη λιθοξοϊκή τέχνη ή εµπειρία σε εξειδικευµένες οικοδοµικές εργασίες
ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών σε ανασκαφικές ή οικοδοµικές εργασίες
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ειδ. Λογιστή, µε ειδίκευση στην οικονοµική διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων από προγράµµατα της ΕΕ

Προθεσμία από την 18η έως και την 22α Φεβρουαρίου 2019.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.